1. Privacyverklaring Stichting de Clinic

Privacyverklaring Stichting de Clinic

1        INTRODUCTIE

Stichting de Clinic (“Clinic”) is een onafhankelijke stichting die gratis juridisch advies verleent op het gebied van informatierecht. In het kader van onze activiteiten is het soms nodig om persoonsgegevens van u te verzamelen en te verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. In deze Privacyverklaring informeren wij u over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken en leggen wij uit wat uw rechten zijn in relatie tot uw persoonsgegevens. 

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Clinic in haar rol als verwerkingsverantwoordelijke. De actuele Privacyverklaring kunt u altijd vinden op onze website, https://clinic.nl/privacyverklaring/. Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een mail sturen naar info@clinic.nl.

2        WELKE GEGEVENS WIJ VERWERKEN, WAAROM EN OP BASIS VAN WELKE WETTELIJKE GRONDSLAG

Wij verwerken niet meer persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk omde hier genoemde doeleinden te bereiken. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij van u kunnen verwerken, voor welk doel wij dit doen en op basis van welke wettelijke grondslag.

2.1        Cliënten

Als u bij ons een aanvraag indient om juridisch advies te ontvangen of u neemt deel aan het start-up traject, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, (zakelijk) e-mailadres, organisatie (indien van toepassing) en (zakelijk) telefoonnummer;
 • Informatie die u aan ons verstrekt in het aanvraagformulier en overige informatie die noodzakelijk is om u te kunnen adviseren.

Het doeleinde waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken is het geven van juridisch advies.

De grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de uitvoering van een overeenkomst met u (dan wel de onderneming die u vertegenwoordigt), of om op uw verzoek voor de sluiting van de overeenkomst maatregelen te treffen.

2.2        Partnerkantoren

Indien u bij een advocatenkantoor werkzaam bent waarmee wij contact hebben ter ondersteuning van onze werkzaamheden, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, e-mailadres, organisatie en zakelijk telefoonnummer. 

Het doeleinde waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken is het ontvangen van ondersteuning bij onze werkzaamheden. 

De grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de uitvoering van een overeenkomst met u (dan wel met het kantoor dat u vertegenwoordigt), of om op uw verzoek voor de sluiting van de overeenkomst maatregelen te treffen.

2.3        Dienstverleners en leveranciers

Als u producten of diensten aan ons levert, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, e-mailadres, organisatie en zakelijk telefoonnummer. 

Het doeleinde waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken is de ontvangst  van producten en diensten die aan ons worden geleverd. 

De grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de uitvoering van een overeenkomst met u (dan wel de onderneming die u vertegenwoordigt), of om op uw verzoek voor de sluiting van de overeenkomst maatregelen te treffen.

2.4        Sollicitanten

Als u zich kandidaat stelt voor Clinic, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer;
 • Interesses, werkervaring en overige informatie uit uw cv.

Het doeleinde waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken is het beoordelen van uw sollicitatie en u eventueel op een later moment te kunnen benaderen voor een geschikte functie.

De grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de uitvoering van een overeenkomst met u of om op uw verzoek voor de sluiting van de overeenkomst maatregelen te treffen of, indien vereist, uw toestemming.

2.5        Noodzaak van de verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst of vervulling van een wettelijke plicht

Alle hierboven genoemde persoonsgegevens zijn noodzakelijk om de overeenkomst met u (dan wel de onderneming die u vertegenwoordigt) uit te kunnen voeren, tenzij uitdrukkelijk is vermeld dat de gegevens niet vereist zijn. Indien u de vereiste gegevens niet aan ons verstrekt, zijn wij niet in staat om de overeenkomst met u uit te voeren.

3        UW RECHT VAN BEZWAAR TEGEN DE VERWERKING

U kunt bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting. U kunt bezwaar maken door ons een mail te sturen, met daarin duidelijk aangegeven waartegen u bezwaar maakt en voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer aan info@clinic.nl. Wij zorgen ervoor dat wij binnen één maand op uw verzoek reageren. Bij complexe verzoeken kunnen wij deze termijn met twee maanden verlengen. Wij zullen u in dat geval binnen één maand van de verlenging op de hoogte stellen.

4        UW OVERIGE RECHTEN IN VERBAND MET DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Naast het recht op bezwaar heeft u een aantal andere rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens:

4.1        Recht op inzage

U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u door ons zijn verzameld en voor welke doeleinden die persoonsgegevens worden gebruikt.

4.2        Recht op rectificatie en beperking

Als u van mening bent dat uw persoonsgegevens onjuist zijn, dan kunt u deze persoonsgegevens laten corrigeren. Ook heeft u het recht ons te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

4.3        Recht op verwijdering

U kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen. Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om de persoonsgegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan uw privacybelang. 

4.4        Recht op gegevensoverdracht

Ten slotte heeft u het recht ons te verzoeken mee te werken aan de overdracht van uw persoonsgegevens aan een andere partij. 

Alleen indien een verzoek onredelijk vaak wordt gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergt of onredelijk zware technische gevolgen heeft voor onze systemen, de privacy van anderen in gevaar brengt of uitermate onpraktisch is, zullen wij het verzoek weigeren. U kunt een verzoek indienen op de wijze zoals omschreven onder punt 3.

Wij willen u ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

5        BEWAARTERMIJNEN

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de doelen waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, tenzij er een wettelijke grond is om uw gegevens langer te
bewaren. 

6        ONTVANGERS VAN UW PERSOONSGEGEVENS

6.1        Categorieën van ontvangers

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met de volgende categorieën van ontvangers: 

 • Gelieerde groepsvennootschappen, voor zover dit noodzakelijk is voor compliance, interne rapporten audit- of beveiligingsdoeleinden, of voor de uitvoering van een overeenkomst met betrokkenen;
 • Overheidsinstanties, rechtbanken, toezichthoudende autoriteiten, rechtshandhavingsinstanties of inlichtingendiensten, indien wij een wettelijke verplichting hebben om hen persoonsgegevens te verstrekken, zoals de Belastingdienst of de Nederlandse Arbeidsinspectie;
 • Onze accountant, juridische adviseurs en andere professionele dienstverleners die door ons zijn ingeschakeld om redenen van compliance;
 • Leveranciers van IT-diensten die wij gebruiken;
 • Leveranciers van diensten die wij gebruiken om de effectiviteit van onze diensten en Websites te meten;
 • Derden die Clinic of één of meer van haar onderdelen willen kopen of geïnteresseerd zijn in het kopen ervan, met inbegrip van de partijen die zijn betrokken bij de advisering over een dergelijke transactie.

6.2        Internationale doorgiften

De hierboven genoemde ontvangers kunnen zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden. Wanneer wij gegevens waarvoor wij verantwoordelijk zijn, doorgeven aan landen buiten de EER (de zogenaamde ‘derde landen’), zorgen wij voor ‘passende waarborgen’, zoals de modelcontractbepalingen (SCC’s). Wij zullen vooraf (waar nodig met de hulp van de ontvangers in derde landen) per geval beoordelen of de wetgeving of praktijk van het derde land afbreuk doet aan de doeltreffendheid van de SCC’s. In die gevallen zullen wij aanvullende maatregelen nemen om de veiligheid van uw gegevens op het door de EU-wetgeving vereiste niveau te brengen. Op uw verzoek zullen wij een kopie van de door ons gesloten SCC’s met u delen.

7        BEVEILIGING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en nemen alle redelijke, passende, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, vernietiging, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

8        WIJZIGING VAN DE PRIVACYVERKLARING

Wij behouden ons het recht voor om de bepalingen van de Privacyverklaring eenzijdig te wijzigen. De meest actuele versie van de Privacyverklaring is beschikbaar via https://clinic.nl/privacyverklaring/.