1. Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Doel

Stichting Clinic (hierna: “Clinic”) stelt zich ten doel om beperkt juridisch advies te verstrekken op het gebied van Technologie, Media en Communicatie (hierna: “Diensten”) aan minder vermogende particulieren en kleine – al dan niet startende – ondernemingen (hierna: “Cliënten”).

Toepasselijkheid

Deze leveringsvoorwaarden van Clinic zijn van toepassing op al haar Diensten aan Cliënten alsmede op het gebruik van de website van Clinic.

Diensten

Cliënten kunnen via de website van Clinic een Dienst aanvragen via het daartoe bestemde aanvraagformulier. Bij de beoordeling van een aanvraag voor Diensten, kan Clinic aan Cliënt nadere informatie verzoeken omtrent zijn/haar financiële draagkracht.

Clinic behoudt zich het recht voor om – naar eigen inzicht – een aanvraag voor Diensten niet in behandeling te nemen, zonder opgave van redenen.

De Diensten worden verricht door vrijwilligers. Clinic is gerechtigd om naar eigen inzicht derde partijen in te schakelen. Clinic is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

De Diensten worden enkel op afspraak en mondeling geleverd – per telefoon of webcam.

Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Clinic. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.

Kosten

Cliënt is geen vergoeding verschuldigd voor de Diensten. In bepaalde gevallen kan een tegemoetkoming in de administratiekosten van Clinic worden verzocht, van ten hoogste EUR 5,=.

Aansprakelijkheid

Clinic spant zich naar redelijkheid in om de Diensten zorgvuldig te verlenen. De Diensten kwalificeren derhalve als inspanningsverplichtingen. Het gebruik en de (verdere) toepassing van de Diensten is volledig voor rekening en risico van Cliënt.

Clinic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tot het verlenen van de Diensten danwel uit onrechtmatige daad of anderszins. Dit is slechts anders in de gevallen waarbij de schade valt onder de dekking van de door Clinic afgesloten beroepsaansprakelijkheidverzekering waarbij de verzekeraar tot uitkering overgaat. In dat geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het te dier zake door de verzekeraar, in verband met de door Cliënt geleden schade, uitgekeerde bedrag. Clinic is echter nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder in ieder geval wordt verstaan bedrijfsschade, schade door bedrijfsstagnatie en/of winstderving van Cliënt.

Deze aansprakelijkheidsbeperking beoogt echter niet de aansprakelijkheid van de Clinic voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van Clinic (“eigen handelen”) en/of de bedrijfsleiding van Clinic, uit te sluiten.

Privacy

Clinic respecteert en beschermt uw privacy. Alle persoonlijke informatie die aan Clinic wordt verstrekt in het kader van de Diensten zal altijd vertrouwelijk worden behandeld en zal alleen gebruikt worden voor het in behandeling (kunnen) nemen van uw aanvraag. Als Cliënt vragen of suggesties heeft over privacy of als Cliënt de aan Clinic verstrekte persoonsgegevens wenst aan te passen, kan Cliënt contact opnemen door een e-mail te zenden via info@clinic.nl.
Meer informatie over ons privacybeleid vindt u op onze Privacy-pagina.

Overig

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

De Clinic heeft het recht deze leveringsvoorwaarden te wijzigen. Clinic zal de wijzigingen schriftelijk (waaronder begrepen elektronisch) aan Cliënt bekend maken. Na deze bekendmaking zullen de gewijzigde voorwaarden gelden in de relatie tussen Clinic en Cliënt vanaf de datum die door Clinic wordt aangegeven.